clinicrak.com   คลินิกรัก


รูปหูดหงอนไก่ในสตรี


Codyloma accumunata  HPV
หูดหงอนไก่ ในสตรี
(ภาพจาก หนังสือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่าตั้งครรภ์ โดย ร.ศ.น.พ.ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์)
Codyloma accumunata  HPV
หูดหงอนไก่ ในสตรี
(ภาพจาก หนังสือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่าตั้งครรภ์ โดย ร.ศ.น.พ.ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์)
Codyloma accumunata, HPV
หูดหงอนไก่ ขนาดใหญ่
(ภาพจาก หนังสือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่าตั้งครรภ์ โดย ร.ศ.น.พ.ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์)
Codyloma accumunata, HPV
หูดขนาดใหญ่
(ภาพจาก หนังสือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่าตั้งครรภ์ โดย ร.ศ.น.พ.ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์)
Codyloma accumunata, HPV
หูดที่ปากมดลูก
(ภาพจาก หนังสือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่าตั้งครรภ์ โดย ร.ศ.น.พ.ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์)


รูปหูดหงอนไก่ ในบุรุษ
Codyloma accumunata, HPV
นี่ยังเป็นน้อยนะ
(ภาพจาก หนังสือตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบัน โดย ปรียา กุลละวณิชย์และคณะฯ)
Codyloma accumunata, HPV
สวยไหมครับ....หงอนไก่
(ภาพจาก หนังสือตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบัน โดย ปรียา กุลละวณิชย์และคณะฯ)


[ BACK TO LIST]

[Home] [ เพศ] [ครอบครัว] [วัยรุ่น] [คุมกำเนิด] [ โรคสตรี ] [กามโรค] [เกย์] [ law ]