clinicrak.com   คลินิกรัก

สุขภาพทางเพศ

น.พ.สัญญา ภัทราชัย


สังคมไทย ปัจจุบันเปิดกว้างมากขึ้นในการเรียนรู้เรื่องเพศ เนื่องจากตระหนักถึง ผลเสียของการปิดซ่อนเร้น ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจที่ผิด ๆ เป็นเหตุนำมาซึ่งปัญหาของคู่สมรส ร่วมทั้งปัญหาการเอาเปรียบ หรือล่วงละเมิด ทางเพศ และปัญหา การมีพฤติกรรมทางเพศ ที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการส่ำส่อนทางเพศ การมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ทางเพศ และอื่น ๆ กลายเป็นปัญหาตามมา ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ความเข้าใจที่ถูกต้อง ทางเรื่องเพศ ที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพทางเพศ ให้สมบูรณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญ

สุขภาพทางเพศ มีความสัมพันธ์กับสภาพร่างกาย และสุขภาพจิตอย่างแนบแน่น มนุษย์นอกจากจะเจ็บป่วย ด้วยโรคทางกาย และโรคทางจิตแล้ว ยังอาจเจ็บป่วย หรือทุกข์ทรมาน จากความเป็นเพศของมนุษย์เอง ดังนั้นองค์การอนามัยโลก จึงกำหนดลักษณะของความมีสุขภาพอนามัยทางเพศที่สมบูรณ์ไว้ว่า
  1. มีความสามารถที่จะเป็นสุข และควบคุมพฤติกรรมทางเพศของตนเอง ให้สอดคล้อง กับจรรยาของสังคม และไม่ละเมิดศีลธรรมของผู้อื่น
  2. ปราศจากความรู้สึกกลัว อับอาย และละอายใจ ความหลงผิด และสภาวะทางจิตใจ ที่ จะยับยั้ง การตอบสนองทางเพศ และทำให้สัมพันธ์ภาพทางเพศ เสื่อมลง
  3. ปราศจากความผิดปกติทางร่างกาย โรคภัยไข้เจ็บ และความบกพร่องต่าง ๆ ที่จะขัด ขวาง การกระทำหน้าที่ทางเพศ

เรื่องของเพศเป็นเรื่องส่วนบุคคล โดยที่บุคคลนั้นย่อมสามารถมีความรัก ความสุข และความพอใจ จากเพศของตนเอง และสามารถที่จะแบ่งปันความสุขและความพอใจนั้นกับผู้อื่น โดยอยู่ในหลัก ของศีลธรรม อันดี โดยไม่เบียดเบียน หรือเอาเปรียบกัน และโดยปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื่องจาก ความเป็นเรื่องส่วนบุคลนี้เอง ย่อมไม่สามารถนำเรื่องเพศ ของแต่ละคน มาเปรียบเทียบกัน ได้ บางคน อาจจะเข้าใจผิดว่า ตนเองมีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องเพศทั้ง ๆ ที่เป็นปกติ ในอดีต สังคมค่อนข้าง จะจำกัดการรับรู้ เรื่องทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับเยาวชน ความรู้เรื่องเพศ มักได้มาจาก คำบอกกล่าว ของเพื่อน รุ่นพี่ การไปใช้บริการหญิงโสเภณี การอ่านหนังสือ ดูวิดีโอลามกอนาจาร ทำให้เยาวชน รับรู้เรื่องทางเพศ อย่างผิดๆ และทำให้เกิดความหลงผิดตามมา เช่น ผู้ชายบางคน เข้าใจผิดว่า สุขภาพทางเพศที่ดี หมายถึง ต้องมีความสามารถ ในการร่วมเพศได้มากครั้ง ร่วมเพศได้นาน และมีคู่นอนจำนวนมาก ๆ ทัศนคติผิด ๆ ดังกล่าว นำมาซึ่งพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม เช่น การเสริมอวัยวะเพศ ด้วยวิธีการต่าง ๆ การสำส่อนทางเพศ ฯลฯ สร้างปัญหาให้กับตัวเองตามมา

การใช้ยาชนิดหนึ่งที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ดังที่ เป็นข่าวครึกโครมในปัจจุบัน กำลังเป็นเรื่อง น่าวิตก สำหรับผู้ที่ขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ยาชนิดนี้ จำเป็นต้องอยู่ในความควบคุมดูแล ของแพทย์ ผู้ที่จะใช้ยา ต้องมีข้อบ่งชี้ ในการที่จะใช้ยา เนื่องจากยาชนิดนี้ ได้ผลในบางคน และบางกรณี การได้รับยาในขนาดยา และเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น หากนำไปใช้ โดยไม่ระวังอาจเกิดอันตรายร้ายแรงได้ บางคนที่ซื้อยาใช้เอง อาจเพิ่มขนาดยาเอง จนเกิดอันตราย หรือใช้โดยฝาฝืนข้อห้าม ก็อาจทำให้ เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ดังมีรายงานจากต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ที่คิดว่าตนเองมีปัญหาทางเพศ จึงควรปรึกษาแพทย์ ไม่ควรซื้อยากินเอง

การที่จะมีสุขภาพทางเพศที่ดี ย่อมหมายถึงการเดินสายกลาง โดยมีเพศสัมพันธ์กับคู่สมรส ในเวลาที่เหมาะสม ไม่ชิงสุกก่อนห่าม และมีการแบ่งปันซึ่งกันและกัน ด้วยความรัก ความเข้าใจ การมีเพศสัมพันธ์ อย่างปลอดภัย (Safe sex) ปราศจากการเสี่ยงต่อการติดเชื้อกามโรค และโรคเอดส์ การมีความเข้าใจ ในเรื่องการคุมกำเนิด เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่ปรารถนา รู้จักยับยั้งชั่งใจ ในเมื่อไม่ถึงเวลา และโอกาสอันควร รู้จักเคารพ ในสิทธิส่วนบุคคล และให้เกียรติเพศตรงข้าม โดยเฉพาะผู้เยาว์ และผู้ที่อ่อนแอกว่า ทั้งหมดนี้ ย่อมจะนำมา ซึ่งสุขภาพอนามัยทางเพศ ที่สมบูรณ์ ภายใต้ขอบเขต ของศีลธรรมจรรยาอันดีงามในสังคม

น.พ.สัญญา ภัทราชัย
คณะแพทย์ศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี

[ BACK TO LIST]

[Home] [เพศ] [ครอบครัว] [วัยรุ่น] [คุมกำเนิด] [กามโรค] [เกย์][ คัดลอกจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2541
ขอบคุณหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ที่อนุญาตให้นำมาเผยแพร่ ]