คลีนิคนิรนาม
               ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยได้ทำการขอจัดตั้งคลินิกนิรนาม (Anonymous Clinic) ซึ่งเป็นคลินิกแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องรายงานผู้ติดเชื้อ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบ คลินิกนิรนามเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2534 เป็นคลีนิคนิรนาม ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และขอรับบริการตรวจเอดส์ ได้โดยไม่ต้อง บอกชื่อ และที่อยู่โดยทางคลีนิคจะให้เลขรหัส แทนชื่อของผู้ใช้บริการ
ปัจจุบันคลีนิคนิรนามเปิดให้บริการดังนี้

1. คลีนิคนิรนามตรวจเอดส์
                 
ให้คำปรึกษาและตรวจโรคเอดส์ ไวรัสบี ซิฟิลิส และกรุ๊ปเลือด ผลการตรวจเป็นความลับ และไม่ต้องบอกชื่อ

2. คลีนิคนิรนาม ซีดี สี่ (CD 4)
                   บริการให้คำปรึกษาและตรวจนับจำนวน ซี ดี สี่ เซลล์ในผู้ที่ติดเชื้อ เพื่อบอกระดับภูมิต้านทานของผู้ติดเชื้อโดยยังรักษาความลับเป็นนิรนาม

3. การตรวจวัดปริมาณไวรัสเอดส์ในเลือด (HIV Viral Load)
                   เป็นการตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือด
การตรวจปริมาณไวรัสเอชไอวีในเลือด (HIV Viral Load) เป็นการตรวจวัดปริมาณเอชไอวีในเลือด

                  ข้อแนะนำเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างของการตรวจหาปริมาณไวรัส เอชไอวีในเลือด (HIV Viral Load)
                  เจาะเลือดปริมาณ 7 มิลลิลิตร ลงในหลอดแก้วที่มี EDTA เป็นสารกันเลือดแข็งตัว ส่งมายังห้องปฏิบัติการคลีนิคนิรนามโดยเร็วที่สุด ไม่ควรเกิน 6 ชั่วโมงหลังจากเจาะเลือด ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งเลือดได้ตามกำหนด ให้ทำการปั่นแยกพลาสม่า (ที่ความเร็วรอบ 1500 รอบ/นาที เป็นเวลา 10 นาที) เก็บที่อุณหภูมิ -20 C และนำส่งในภาชนะที่บรรจุน้ำแข็งเพื่อรักษาความเย็นตลอดการส่ง ภายใน 24 ชั่วโมง ใช้หลักการ b-DNA ในการตรวจหา HIV Viral Load

4. การตรวจปริมาณไวรัสตับอักเสบ บี ในเลือด
                   เป็นการตรวจวัดปริมาณไวรัสตับอักเสบ บีในเลือด
                  ข้อแนะนำเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่าง ของการตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบ บี ในเลือด (HBV Viral Load)
                   เจาะเลือดปริมาณ 5 มิลลิลิตร ลงในหลอดแก้วที่มีหรือไม่มี EDTA เป็นสารกันเลือดแข็งตัว (ห้ามใช้ Heparin) ส่งมายังห้องปฏิบัติการคลีนิคนิรนามโดยเร็วที่สุด ไม่ควรเกิน 6 ชั่วโมงหลังจากเจาะเลือด ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งเลือดได้ตามกำหนด ให้ทำการปั่นแยกพลาสม่า หรือซีรั่ม (ที่ความเร็วรอบ 1500 รอบ/นาที เป็นเวลา 10 นาที) เก็บที่อุณหภูมิ -20 C และนำส่งในภาชนะที่บรรจุน้ำแข็งเพื่อรักษาความเย็นตลอดการส่ง ใช้หลักการ PCR ในการตรวจ HBV Viral Load

อัตราค่าบริการ
1.คลีนิคนิรนามตรวจเอดส์
เปิดจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 12.00 - 19.00 น. และ วันเสาร์ 9.00 - 12.00 น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ

แบบธรรมดา 
              แบบทราบผลทันที
1. ตรวจเอดส์       
80 บาท
200 บาท
2. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี
70 บาท
200 บาท
3. ตรวจซิฟิลิส
50 บาท
60 บาท
4. ตรวจกรุ๊ฟเลือด
20 บาท


2.คลีนิคนิรนาม ซีดี สี่
                   เปิดบริการเฉพาะวันศุกร์ เวลา 8.30 ถึง 11.00 น. ราคาตรวจนับจำนวน ซี ดี สี่ เท่ากับ 400 บาท
3. การตรวจวัดปริมาณไวรัสเอดส์ในเลือด (HIV- Viral Load)
                  ราคา 3,000 บาท ส่งในเวลาทำการของคลีนิคนิรนาม
4. การตรวจปริมาณไวรัสตับอักเสบ บี ในเลือด
                  ราคา 2,500 บาท ส่งในเวลาทำการของคลีนิคนิรนาม

สถานที่ติดต่อ
คลีนิคนิรนาม (Anonymous Clinic) ตึกปะปาเก่า อยู่เยื้อง AUA ถนนราชดำริ
โทร. (662) 256-4107-9 , 0 2252 2568-9 โทรสาร (662) 254-7577


ถนนราชดำริ ให้ดูตัวหนังสือใหญ่ๆที่เขียนว่า ปทุมวัน คลินิกอยู่แถวๆตัว น. หนู
แผนที่สภากาชาดไทย

คลินิกนิรนามที่สังกัดสภากาชาดไทยมีอยู่ที่เดียว ไม่มีสาขา
ตั้งอยู่ตึกปะปาเก่า อยู่เยื้อง AUA ถนนราชดำริ
ในแผนที่ ให้ดูตัวหนังสือใหญ่ๆที่เขียนว่า ปทุมวัน คลินิกอยู่แถวๆตัว น. หนู
วัน-เวลาทำการ
จันทร์ถึงศุกร์ 12.00 - 19.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์.....ขอพักผ่อนบ้าง
เบอร์โทร 0 2256 4107 - 9, 0 2252 2568-9

ส่วนต่างจังหวัดคงต้องลองโทรถามที่
- โรงพยาบาลประจำจังหวัด
- ศูนย์กามโรคเขตต่างๆ

**************************************************************